Εργατικό δίκαιο:

Το Γραφείο μας αναλαμβάνει πάσης φύσεως αγωγές εργατικού δικαίου από αξιώσεις αποζημίωσης  εξ εργατικών ατυχημάτων, δεδουλευμένων, εργοδοτικών εισφορών, καθώς και υποχρεώσεις εργαζομένων, αποζημιώσεων λόγω απόλυσης, οφειλομένων μισθών και υπερημερία εργοδότη.

Ενδεικτικά αναλαμβάνει:

-Αγωγές συλλογικές και ατομικές κατά Ν.Π.Ι.Δ. και Ν.Π.Δ.Δ. για διεκδίκηση δικαιωμάτων εργατικού δικαίου,

-Επίσχεση εργασίας,

-Συλλογικές διαπραγματεύσεις,

-Προσύμφωνα και συμβάσεις εργασίας,

-Κανονισμοί εργασίας,

-Καταγγελία εργασιακών σχέσεων,

-Μεταβίβαση εργασιακών σχέσεων,

-Συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Επίσης, αναλαμβάνει την σύνταξη – κατάθεση Αίτησης ενώπιον κάθε Δικαστικής, Αστυνομικής και Διοικητικής Αρχής, Επιθεώρηση Εργασίας, καθώς και Παράσταση στις ως άνω διαδικασίες.