Δίκαιο Μισθώσεων: (Εμπορικές, Χρηματοδοτικές, Αστικές).

Ενδεικτικά, το Γραφείο μας αναλαμβάνει:

-Μισθωτικές διαφορές,

-Αγωγές και διαταγές απόδοσης μισθίου και μισθωμάτων,

-Αγωγές μείωσης, αναπροσαρμογής ενοικίου,

-Παροχή νομικών συμβουλών σχετικά με το νόμο περί επαγγελματικών μισθώσεων,

-Κτηματολόγιο,

-Μισθώσεις ακινήτων – σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών μίσθωσης,

-Αγοραπωλησίες ακινήτων – Έλεγχος τίτλων,

-Απαλλοτριώσεις.