Ενδεικτικά, το Γραφείο μας αναλαμβάνει:

-Διεκδίκηση ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων,

-Κατάσχεση, Συντηρητική κατάσχεση, Κατάσχεση εις χείρας τρίτου,

-Πλειστηριασμός, Διαταγές πληρωμής από επιταγές, συναλλαγματικές και κάθε είδους αξιόγραφα,

-Ολοκληρωμένη δικαστηριακή υποστήριξη κάθε υπόθεσης (Διαταγές  απόδοσης  μισθίου, Εκτέλεση των ως άνω διαταγών, Προσωρινές -Διαταγές, Ανακοπές και Αιτήσεις Αναστολής κατά Διαταγών πληρωμής, Ανακοπές κατά προγράμματος πλειστηριασμών κλπ.) ,

-Διακανονισμός οφειλών.