Ενδεικτικά, το Γραφείο μας  αναλαμβάνει:

-Ιθαγένεια,

-Άσυλα,

-Ανανέωση αδειών,

-Διαδικασία απόκτησης Ελληνικής Ταυτότητας,

-Κατάθεση για έκδοση άδειας παραμονής,

-Δικαστικές Απελάσεις,

-Αντιρρήσεις Κατά Απελάσεων κατά Κρατήσεων,

-Αναγνώριση Αλλοδαπών Αποφάσεων.